Brief naar


Uw gegevens

Gegevens tegenpartij

Schade informatie

Voorbeeld aansprakelijkstelling,,,

, 15-10-2019

Betreft: ongeval op te

Geachte heer/mevrouw,

Op  heeft zich een ongeval voorgedaan waarbij mijn auto met  is beschadigd. Gezien de toedracht stel ik u aansprakelijk voor de, als gevolg van dit ongeval, door mij geleden en nog te lijden schade alsmede de wettelijke rente daarover.

Omschrijving toedracht:


De autoschade wordt geschat op

Indien uw auto WA verzekerd is, wijs ik u erop dat u conform de polisvoorwaarden verplicht bent iedere schade zo spoedig mogelijk bij uw verzekeraar te melden. Stuur deze aansprakelijkstelling door naar uw verzekeraar met het verzoek mij binnen 14 dagen te laten weten of deze de aansprakelijkheid erkent.
Indien uw auto niet verzekerd is, verneem ik graag binnen 14 dagen hoe u de schade wenst te voldoen.

In afwachting van een spoedige reactie van u of uw verzekeraar, verblijf ik.

Ik verzoek u, voor zover noodzakelijk en nog niet geschied, een expert in te schakelen en deze contact met mij op te laten nemen.
Ik verneem graag binnen 14 dagen of u aansprakelijkheid kunt erkennen.

Erop vertrouwend spoedig van u te mogen vernemen, verblijf ik.

Hoogachtend,,
Handtekening:            

___________________

Uw verzekerde:


,